Leave a comment

Privacy policy

Правила за използване и опазване на информацията в уебсайта WiFi.bg („Правилата за поверителност”)

Предоставянето на всякаква информация или съдържание от Потребител има доброволен характер и се подчинява на Условията за ползване, неразделна част от които са и настоящите правила за използване и опазване на информацията (наричани по-долу за краткост “Правилата”).

 

 

  1. Каква информация събираме, как и за какви цели я използваме

 

1.1.Информация за Потребителя ( в качеството на Wi-Fi Точка, Wi-Fi Рекламодател или Wi-Fi Краен потребител )

 

 

УайФай.бг ООД има право да събира и използва информация относно Потребителите. Информацията, чрез която Потребителят може да бъде идентифициран, може да включва имена, населено място, адрес на електронна поща, както и всяка друга информация, която Потребителят доброволно въвежда или предоставя при ползване на Услугите в Уебсайта WiFi.bg (достъпен от от различните домейни, използвани от WiFi.bg).

 

В регистрационната форма, попълвана от Потребителя при сключване на договора, УайФай.бг ООД ясно обозначава задължителния или доброволния характер на предоставяне на данните и последиците от отказ за предоставяне. С изразяване на съгласие с на Условията за ползване и тези Правила Потребителят се съгласява информацията за него да бъде обработвана по предвидения в тях ред.

 

Предоставянето на лични данни, означени като задължителни за предоставяне в съответните електронни форми за регистрация в Уебсайта WiFi.bg, е необходимо с оглед регистрацията на Потребителя и съответно достъпа му до Услугите, за които се изисква регистрация. Непредоставянето им представлява пречка за успешното извършване на регистрацията или е основание за прекратяването на съответната регистрация едностранно от страна на УайФай.бг ООД в съответствие с предвиденото в Условията за ползване.

 

Извън информацията по-горе, УайФай.бг ООД има правото (но не и задължението) автоматично да запазва и определена информация, която компютър или друго крайно устройство на Потребителя изпраща към Сървър на УайФай.бг ООД във връзка с активността на Потребителя. Информацията се съхранява в лог-файлове на Сървъри на УайФай.бг ООД и може да включва информация за Интернет страниците в Уебсайта WiFi.bg, които Потребителят е посетил, Уебсайтовете, които са препратили Потребителя към Уебсайта WiFi.bg, Уебсайтовете, които е посетил чрез електронни препратки в Уебсайта WiFi.bg, датата и часа на тези посещения, IP адреса на Потребителя, вида на Интернет браузъра, който Потребителят използва, броя Потребители, видели даден банер в Уебсайта WiFi.bg, броя кликове върху банерите в Уебсайта WiFi.bg и др. подобни. Тази информация не е свързана с идентифицираща конкретния Потребител информация и се използва за неперсонализирано проучване и проследяване на потребителското поведение, навици и интереси, за анализиране на ефективността на осъществяваната реклама, за статистически цели, както и за подобряване на предлаганите Услуги.

Тази информация може да бъде обработвана и съхранявана от УайФай.бг ООД в персонализиран вид заедно с друга информация относно Потребителя, предоставена от него при регистрацията или ползването на Услугите.  В допълнение, УайФай.бг ООД събира лог-файлове (дата, час и съответно източник – IP адреси) в случаите, когато това се изисква от действащото законодателство, както и лог-файлове и всяка друга информация необходима за възпроизвеждане на извършени при ползване на Услугите електронни изявления от страна на Потребителя (напр. приемане на Условията за ползване; и др. под.) и идентифициране на Потребителя, в случай на възникване на правен спор.

 

 

 

1.2. Публично достъпно съдържание. Потребителско съдържание

 

Потребителското съдържание (независимо дали съдържа лични данни или не), което Регистрираният потребител публикува в Уебсайта, както и всяка информация, която последния предоставя при ползването на Услугите (като имена, населено място, адрес на електронна поща, снимки, телефони, дата на раждане, информация за профили в социални мрежи и др.), са защитени с парола в профила на Потребителя в Уебсайта WiFi.bg.

 

С оглед избягване на всякакво съмнение, УайФай.бг ООД няма за цел да събира, използва, съхранява или обработва по какъвто и да било друг начин лични данни или каквато и да е друга информация, която е обект на специална закрила съгласно действащото законодателство, посредством Потребителското съдържание, публикувано от Регистрирания потребител в Уебсайта WiFi.bg, нито следи за наличието на такива данни или информация в него. Публикуването на Потребителското съдържание и на каквито и да е лични данни или друга информация, включени в него, или по друг начин при ползването на Услугите от страна на Потребителя, е изцяло на негов риск и отговорност. С приемането на Условията за ползване и на тези Правила Потребителят декларира, че е информиран, приема и се съгласява, че всяка информация (включително лични данни), включена в Потебителското съдържание, публикувано от него, или в Потребителският му профил, както извършените от него отбелязвания на събития, в които ще участва и на Страници на места, които следи, ще бъдат публично достъпни за всички Потребители на Уебсайта WiFi.bg, както и за всички трети лица, на които УайФай.бг ООД може да предоставя достъп до това Потребителско съдържание или информация съгласно предвиденото в Условията за ползване и в тези Правила. Потребителят също така декларира и гарантира, че при публикуване на Потребителското съдържание и на каквато и да е друга информация не нарушава правата на трети лица във връзка със защитата на техните лични данни или каквито и да е други техни лични права, включително и че предварително е получил тяхното съгласие за такова публикуване (доколкото такова е необходимо съгласно приложимото законодателство).

 

УайФай.бг ООД събира и използва информацията по т. 1.1 за целите, предвидени в Условията за ползване и в тези Правила като предоставяне на Услугите, осигуряване на възможности на Потребителя за достъп и управление на Потребителския му профил, за изпълнение на предвидените му в закон задължения, за осъществяване и закрила на защитените му със закон права и законни интереси, за предлагане на стоки и/или нови услуги от УайФай.бг ООД на Потребителите, офериране на стоки и/или услуги, предлагани от трети лица, за промоции, организиране на запитвания, анкети и проучвания и за статистически цели.

 

 

 

1.3. Покана към приятел

 

 

Регистрираният потребител има възможност да изпраща чрез Потребителския си профил покана към електронната поща на трети лица (приятели) да се регистрират в Уебсайта WiFi.bg. Регистрираният потребител може да отправя покана към трети лица (приятели) и чрез услугата Facebook Connect, която дава достъп до публично достъпната информация от потребителския профил във Facebook на съответното лице. При отправяне на покана по някой от начините, посочени по-горе Регистрираният потребител декларира и гарантира, че е получил предварителното съгласието на съответните лица (приятели) да разкрие техните електронни пощенски адреси и съответно другите данни, които биха могли да се разкрият при отправяне на поканата, за целите на отправянето на такава. Лицата получили „покана от приятел” по описания от тук начин могат да откажат да се регистрират в Уебсайта WiFi.bg.

 

 

1.4. Услуги, свързани с трети лица

 

 

УайФай.бг ООД може да предостави възможност на трети лица, като например Facebook, да публикуват в своите уебсайтове публично достъпно съдържание от Страници на място в Уебсайта WiFi.bg. Това съдържание не включва лични данни и се ограничава единствено до информация относно юридически лица.

 

В определени страници от Уебсайта УайФай.бг ООД може да се визуализират бутони за споделяне („share”) на Потребителско съдържание с други уебсайтове, означени като такива. При използване на подобни бутони Потребителят се съгласява и лично по своя преценка предоставя своето Потребителско съдържание (включително и евентуална лична или друга информация, която същото може да съдържа) за споделяне в съответния уебсайт. При използване на такива бутони за споделяне („share”) Потребителят следва да се счита за информиран, че споделя своето Потребителско съдържание с трети лица, които са извън контрола на УайФай.бг ООД и които може да са разположени и да извършват своята дейност извън територията на Република България и дори извън Европейския съюз и Европейското икономическо пространство. Настоящите Правила не се прилагат към така споделено Потребителско съдържание и съответно събирането, съхраняването, опазването и обработването на такава информация се подчинява на условията и правилата на тези други уебсайтове.

 

 

1.5. Кукита/“Бисквитки” (Cookies)

 

 

УайФай.бг ООД има право (но не и задължение) да инсталира върху компютър или друго крайно устройство на Потребителя кукита (cookies) – малки текстови файлове, които се запазват от Интернет страница чрез Интернет сървър върху твърдия диск на Потребителя и дават възможност за възстановяване на информация за Потребителя, като идентифицират използваното от него крайно устройство и/или браузър.

 

При предоставяне на услугите УайФай.бг ООД съхранява информация и получава достъп до такава информация, съхранена в крайното устройство на Потребителя и съответно я обработва с цел:

 

1.5.1. Осигуряване на нормален и качествен достъп на Потребителя до Услугите с всички техни функционални възможности;

 

1.5.2. Проверка за наличността на скриптове, софтуерни приложения и настройки на крайното устройство на Потребителя необходими за нормалния достъп и ползване на Услугите и информирането му за липсата на такива;

 

1.5.3. Проследяване и предотвратяване извършването на мултиакаунтинг (регистрация и използване на множество потребителски профили от едно лице) и злоумишлени действия;

 

1.5.4. Визуализиране или невизуализиране на елементи от Уебсайта WiFi.bg, които имат специфични изисквания съвместими или съответно несъвместими с конкретни свойства, качества или настройки на крайното устройство на Потребителя (напр. ширина на екран; разделителна способност и др.);

 

1.5.5. Приспособяване на Услугите и осигуряване на автоматизирано показване или скриване на различни елементи от Уебсайта WiFi.bg съобразно предпочитанията и настройките на Потребителя;

 

1.5.6. Реклама и проучване на предпочитанията на Потребителите.

 

В използваните от УайФай.бг ООД кукита (cookies) не се съхранява информация (лични данни), която да позволява идентифицирането на Потребителя като физическо лице, а единствено се цели и се осигурява идентифициране на използваните от Потребителя браузър и/или крайно устройство.

 

Потребителят има право по всяко време да откаже съхраняването и/или достъпа до информацията, съхранена в използваното от него крайно устройство. Забраната и/или изтриването на кукитата (cookies) от страна на Потребителя може да доведе до пълна или частична невъзможност на Потребителя да достъпи до Уебсайта WiFi.bg и/или Услугите, до промяна или премахване на предварително зададени от него при предишни посещения в Уебсайта WiFi.bg настройки и/или до съществено влошаване на качеството на Услугите, за което УайФай.бг ООД не носи отговорност.

 

УайФай.бг ООД използва два вида кукита – “временни” (които се изтриват от паметта на крайното устройство на Потребителя след като последният затвори Интернет своя браузъра) и “постоянни” (които остават на крайното устройство на Потребителя, докато не ги изтрие). Постоянните кукита могат да бъдат отстранени от Потребителя съобразно инструкциите на използвания от Потребителя Интернет браузър. Използваните от УайФай.бг ООД кукита съдържат идентификационен код, който помага за идентифициране на Потребителя.

 

Кукита могат да бъдат инсталирани и от трети лица с цел рекламиране на стоки и услуги, които представляват интерес за Потребителя по време на неговото посещение на Уебсайта WiFi.bg и други посещавани от него Уебсайтове.

 

УайФай.бг ООД няма достъп до или контрол върху използването на тези кукита. Тези кукита също събират информация за начина на ползване на Уебсайта WiFi.bg, като например, кой уебсайт е препратил към Уебсайта WiFi.bg, кои Интернет страници е посетил Потребителя в Уебсайта WiFi.bg, информация за посещенията на Потребителя в други Уебсайтове, но не събират информация като имена, електронен пощенски адрес, друга информация за контакти или други лични данни, които сами по себе си биха могли да дадат възможност на третото лице да идентифицира Потребителя или да се свърже с него.

 

 

 

  1. С кого споделяме вашата информация?

 

 

2.1. Публично съдържание

 

УайФай.бг ООД има право да разпространява и предоставя публично достъпното съдържание на Уебсайта WiFi.bg, включително всяко Потребителско съдържание, на свързани с УайФай.бг ООД лица, негови бизнес партньори, лога и всякакви други трети лица, като Потребителят разбира и се съгласява, че тези трети лица могат да публикуват това Потребителско съдържание на техните Уебсайтове или медийни платформи. Същите посочват Потребителя като източник на съответното Потребителско съдържание и да показват и реферират към публично достъпна в Потребителския му профил информация като имена и снимка.

 

 

 

2.2. Обработващи данните от името на УайФай.бг ООД лица

 

 

С цел извършване на техническа поддръжка и администриране на Уебсайта WiFi.bg, както и при обработването на информация за статистически и маркетингови цели, при извършването на тестове и проби на работата на Уебсайта WiFi.bg, при извършване на плащания и ползването на други услуги, свързани с Уебсайта WiFi.bg, лични данни и друга информация относно Потребителя могат да бъдат разкрити на и обработвани от трети лица, на които УайФай.бг ООД е възложило извършването на определени услуги, свързани с Уебсайта WiFi.bg. Тези данни ще бъдат разкривани и съответно обработвани само до степен и в обем, който е необходим за извършването на възложената работа. Съответно тези трети лица ще действат като обработващи личните данни от името на УайФай.бг ООД лица. Обработващите данните лица ще бъдат информирани, че предоставяната им информация е защитена съобразно законодателството за защита на физическите лица по отношение обработката на личните им данни. Тези лица ще бъдат задължени да обработват съответните данни само и единствено при стриктно спазване инструкциите на УайФай.бг ООД и няма да имат право да използват или да обработват по какъвто и да е друг начин личните данни на Потребителите за други цели, освен за целите посочените в Условията за ползване и в тези Правила.

 

 

2.3. Директен маркетинг

 

С приемането на Условията за ползване и на тези Правила Потребителят се съгласява с обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг. Потребителят има право по всяко време да възрази срещу последващо обработване на личните му данни за целите на директния маркетинг, като изпрати писмено съобщение до УайФай.бг ООД на посочените адрес или електронен пощенски адрес за контакти. Потребителят има право да бъде уведомен преди личните му данни да бъдат разкрити за първи път на трети лица или използвани от тяхно име за целите на директния маркетинг като му бъде предоставена възможност да възрази срещу такова разкриване и използване.

 

С приемането на Условията за ползване и на тези Правила Потребителят декларира, че е информиран, и изразява своето съгласие личните му данни да бъдат предоставяни и разкривани от УайФай.бг ООД на други администратори на лични данни за целите на маркетинга и рекламата на територията на Република България и в държави във и извън Европейския съюз при спазване разпоредбите на българския Закон за защита на личните данни и на приложимите чужди закони, когато има такива. Потребителят има право по всяко време да оттегли своето съгласие за последващо предоставяне на личните му данни на трети лица по начина описан по-горе в тази точка.

 

 

 

2.4. Разкриване на лични данни

 

УайФай.бг ООД се задължава да не разкрива никакви лични данни и друга информация за Потребителя или за ползването от него на Услугите и да не предоставя събраната информация на трети лица – държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен:

 

2.4.1. когато е предвидено в тези Правила, в Условията за ползване или Потребителят е дал изрично съгласието си в момента на регистрацията си или в по-късен момент;

 

2.4.2. когато това е необходимо за изпълнение на нормативно задължение на УайФай.бг ООД;

 

2.4.3. когато информацията е изискана от държавни органи, съдебни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са компетентни да изискват и събират такава информация в съответствие със законово установените процедури и правила;

 

2.4.4. когато разкриването на лични данни от УайФай.бг ООД се налага за защита на правата, законните интереси и репутацията на УайФай.бг ООД, свързаните с УайФай.бг ООД лица или Потребителите;

 

2.4.5. когато информацията се предоставя на служители или подизпълнители на УайФай.бг ООД за дейности по администриране на Уебсайта WiFi.bg и ползването на услугите;

 

2.4.6. в други посочени в закона случаи.

 

 

 

  1. Как опазваме вашата информация? С какви права разполагате?

 

 

3.1. Политика по отношение на лица под 14 години

 

 

Уебсайтът WiFi.bg не е насочен към лица на възраст под 14 години. УайФай.бг ООД не цели и не желае да събира и обработва лични данни относно лица под 14 години. В случай, че лице под 14 години е предоставило свои лични данни без съгласието на своите родители и/или настойници, последните следва да информират УайФай.бг ООД незабавно за това.

 

 

 

3.2. Сигурност

 

 

УайФай.бг ООД полага дължимата грижа за добросъвестното събиране, съхраняване и обработване на личните данни на Потребителите за конкретни и точно определени цели и в съответствие със Закона за защита на личните данни и други приложими чужди закон, когато има такива. С оглед на това УайФай.бг ООД предприема всички необходими технически и организационни мерки за защита на личните данни на Потребителите срещу случайно или незаконно унищожаване, загуба, изменение, разкриване или неправомерен достъп.

 

УайФай.бг ООД полага дължимата грижа и отговаря за защита на информацията за Потребителя, станала му известна по повод на предоставяне на Услугите, предмет на Условията за ползване, освен в случаите на непреодолима сила, случайно събитие или злоумишлени действия на трети лица, както и в случаите, при които Потребителят сам е направил достъпна тази информация за трети лица.

 

 

3.3. Права във връзка с личните данни

 

Извън предвиденото по-горе, с приемането на Условията за ползване и на тези Правила Потребителят потвърждава, че е запознат с правата, предоставени му съгласно българския Закон за защита на личните данни и съгласно другите приложими чужди закони (когато има такива), включително, но не само :

 

3.3.1. общото право да бъде информиран за всичко свързано с обработването и защитата на личните данни, за което УайФай.бг ООД е задължен по закон или по искане на Потребителя да го информира съобразно приложимото действащо законодателство;

 

3.3.2. правото на достъп до личните му данни, обработвани от УайФай.бг ООД;

 

3.3.3. правото да коригира и актуализира своите лични данни, обработвани от УайФай.бг ООД;

 

3.3.4. правото да поиска заличаване или блокиране личните му данни, обработването на които не отговаря на изискванията на тези Правила, на Условията за ползване и на приложимото законодателство;

 

3.3.5. правото да изиска от УайФай.бг ООД да уведоми третите лица, на които е разкрило личните му данни, за всяко заличаване, коригиране или блокиране на тези данни, с изключение на случаите, когато това е невъзможно или е свързано с прекомерни усилия за УайФай.бг ООД;

 

3.3.6. правото да възрази във всеки момент, безплатно и без да посочва причини, срещу обработване на личните му данни за целите на директния маркетинг от или от името на УайФай.бг ООД и от трето лице или срещу разкриването на тези данни на трети лица за такива цели съобразно приложимото законодателство;

 

3.3.7. правото да предприеме действия пред компетентния съд с оглед защитата на каквито и да е права, предоставени му съгласно приложимото законодателство.

 

Всеки Регистриран потребител може да коригира и актуализира своите лични данни, съхранявани от УайФай.бг ООД, чрез своя Потребителски профил.

 

Потребителят може да упражни правата си по тази точка, с изключение на това по т. 3.3.7, като отправи съответно писмено искане към УайФай.бг ООД, датирано и подписано и съответстващо на всички други изисквания относно формата, съобразно приложимото право. Потребителят може да упражни правата, свързани с личните му данни лично или чрез изрично упълномощено от него лице (с нотариално заверено пълномощно).

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Можете да използвате тези HTML тагове и атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>