Leave a comment

Условия за реклама

WiFi.bg Общи условия за онлайн реклама

 

 1. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

 

1.1. Тези Общи условия се прилагат и представляват неразделна част от всички договори, сключени между „УайФай.бг “ ООД („WiFi.bg“) и Клиенти по отношение на използването на рекламните услуги, предоставяни чрез уебсайта WiFi.bg (достъпни чрез WiFi.bg, W1Fi.com). С приемането на Офертата, Клиентът се счита, че се е запознал и че е приел настоящите Общи условия.

 

1.2. В тези Общи условия използваните термини и изрази ще имат следното значение:

 

Страница на място означава, страница на място, както е дефинирано в Общите условия за ползване на услугите, достъпни през уебсайта WiFi.bg (Условия за ползване), които може да бъдат намерени на следния адрес: http://www.WiFi.bg.com/terms-of-use.

 

Съдържание означава текстово и графично съдържание, предоставено по какъвто и да е начин от страна на Клиента по отношение на ползването на Услугите, включително без ограничение текст, графики, изображения, снимки, видео, звуци, музика, анимация или всякаква друга информация и материали.

 

Договор означава договорът между Клиент и WiFi.bg, състоящ се от условията на офертата, приета от Клиента, и настоящите Общи условия.

 

Клиентът означава физическо или юридическо лице или друга организация, който или което поръчва предоставянето на Услугите и приема съответната оферта за предоставянето им.

 

Уебсайт WiFi.bg (www.WiFi.bg.com, www.W1Fi.com) е уебсайт, собственост на и управляван от УайФай.бг България ЕООД. Различните територии (т.е. WiFi.bg и W1Fi.com) насочват потребителите към различните езикови версии на уебсайта WiFi.bg.

 

ОУ  означава тези Общи условия, които може да се изменят от време на време в съответствие с разпоредбите им.

 

WiFi.bg е УайФай.бг ООД, еднолично дружество с ограничена отговорност, надлежно учредено и съществуващо съгласно законите на Република България, вписано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията към Министерство на правосъдието под ЕИК 203594791, собственик на уебсайта WiFi.bg, чрез който се предоставят Услугите, предмет на настоящите Общи условия.

 

WiFi.bg означава „УайФай.бг България“ ЕООД, еднолично дружество с ограничена отговорност, надлежно учредено и съществуващо съгласно законите на Република България, вписано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията към Министерството на правосъдието под ЕИК 203594791, електронна поща: info@WiFi.bg, което предоставя Услугите, предмет на настоящите Общи условия.

 

Оферта означава документ или текст, предоставен от WiFi.bg на Клиента в писмен вид, или наличен в Сайта на WiFi.bg включително и в електронна форма, и съдържащ предложение за предоставяне на конкретна услуга или услуги на Клиента и подробно описание на всички параметри, включително вида на услугата, срок на предоставяне, цена и/или метод на ценообразуване (в случаите, когато цената не е фиксирана сума), условия на плащане, всички приложими изисквания за предоставяне на съдържанието от страна на Клиента, които не са включени в настоящите Общи условия, както и друга приложима информация.

 

Поръчка означава искане към WiFi.bg за предоставяне на услуга на Клиента в писмена форма, включително в електронна форма или приемане от страна на Клиента на оферта, изпратена от WiFi.bg.

 

Защитен Материал означава всеки материал, който е предмет на права на интелектуална собственост или други права, които могат да ограничат неговата употреба, или всеки материал, по отношение на който са били предприети задължения, които могат да ограничат използването му (включително, но не само лични данни, търговска тайна, поверителна информация, фирмени наименования).

 

Услуги означава на платени услуги, предвидени от WiFi.bg чрез уебсайта WiFi.bg, които се състоят от различни видове реклама, включително, но не само предоставяне на възможност за качване или за добавяне на допълнителна информация на Страницата на мястото на Клиента, показване на рекламни съобщения и банери, различни технически услуги свързани с използването на рекламни услуги и т.н. Информация за конкретни видове услуги могат да бъдат предоставени на уебсайта WiFi.bg или от WiFi.bg на даден Клиент при поискване, или по негова лична инициатива.

 

 

 

 1. НАЧАЛО И ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ

 

2.1. Договорът се сключва, когато Клиентът лично заяви и поръча реклама чрез потребителския си профил в WiFi.bg или приеме Офертата, изпратена от WiFi.bg. Приемането се извършва в писмена форма, включително в електронна форма, и се изпраща на WiFi.bg не по-късно от 30 дни, считано от получаването на Офертата, освен ако в нея не е предвидено друго. С приемането на Офертата, Клиентът приема настоящите Общи условия, които ще бъдат предоставени от WiFi.bg заедно с Офертата.

 

2.2. Ако не се прекрати по-рано в съответствие с настоящите Общи условия, договорът ще продължи за срока, посочен в офертата.

 

 

 

 1. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА WIFI.BG

 

По отношение на тези Общи условия, WiFi.bg ще се стреми да:

 

3.1. предоставя Услугите, както са описани в настоящите Общи условия, в Офертата и налични на Сайта;

 

3.2. предостави на Клиента необходима информация и документи по отношение на сумите, дължими и платени от Клиента.

 

 

 

 1. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КЛИЕНТА

 

Клиентът:

 

4.1. трябва да предостави или да качи цялото съдържание и/или информация, които са необходими за предоставяне на услугите в подходящ формат, както е посочено от WiFi.bg в Офертата или по друг подходящ начин;

 

4.2. не трябва да се представя за друго лице или представител на лице, което не е упълномощено да представлява или по друг начин да заблуждава WiFi.bg или трети лица по отношение на самоличността си или принадлежността си към определена група хора;

 

4.3. носи отговорност за законността, почтеността и достоверността на съдържанието, качвано от него или предоставено на WiFi.bg за целите на качване на съдържание, както и съдържание, достъпно чрез електронна връзка, предоставено от Клиента, и за съответствието му във всички отношения с разпоредбите на всички приложими закони и разпоредби относно съдържанието на рекламите и на настоящите Общи условия. WiFi.bg и “УайФай.бг ООД”  не са длъжни да наблюдават или да оценяват и не са отговорни за законността на съдържанието, което всеки Клиент качва на сайта WiFi.bg като част от предоставянето на Услугите.

 

4.4. приема, че при получаване на искове от трети лица, че съдържанието, качено на интернет страницата на WiFi.bg нарушава техните права на интелектуална собственост или други права или е в противоречие с или нарушава условията на някоя законова разпоредба или настоящите Общи условия, както и в случай, че Клиентът нарушава правата на WiFi.bg или “УайФай.бг ООД” , WiFi.bg/или “УайФай.бг ООД” има право по свое усмотрение да откаже да публикува/качва или да прекъсне достъпа на такова съдържание на сайта WiFi.bg, без предварително предупреждение, до уреждането на този спор с акт на компетентен държавен орган. В случаите, когато WiFi.bg или “УайФай.бг ООД” счита, че съдържанието или която и да е част от него е в противоречие с или нарушава условията на някоя законова разпоредба или настоящите Общи условия, или е несъвместимо с услугите вече предоставени на друг Клиент, WiFi.bg и/или “УайФай.бг ООД” също имат право по свое усмотрение да откажат публикуване/ качване или да прекъснат достъпа на такова съдържание на сайта WiFi.bg, без предварително предупреждение. При получаване на заповед от компетентен държавен орган, относно съдържанието, WiFi.bg и/или “УайФай.бг ООД” имат право без предварително предупреждение да спрат достъпа до него и да извършват други действия, съгласно получената заповед. Същото се отнася съответно до всяко съдържание, предоставено чрез електронна връзка или качено от Клиента. Клиентът приема, че във всички тези случаи WiFi.bg не е в нарушение на договора.

 

4.5. признава, че качване/публикуването на каквото и да е съдържание, предвидено за качване или качено от Клиента, не се тълкува като съгласие, одобрение или изразяване на лично мнение от страна на WiFi.bg или “УайФай.бг ООД” по отношение на съответното съдържание, продукти и услуги, които се рекламират по този начин. Същото се отнася и до съдържание, предоставяно чрез електронна връзка за качване или се качено от Клиента, както и за продуктите и услугите, които се рекламират.

 

4.6. е отговорен и гарантира, че всички електронни файлове, представени или изпратени от него са произведени чрез използване на лицензиран софтуер и нямат компютърни вируси, троянски коне или друг зловреден компютърен код.

 

 

 

 1. ЦЕНИ И ЗАПЛАЩАНЕ

 

5.1. Цената за всяка услуга, е посочен в офертата, в потребителския профил на Клиента или на страницата http://wifi.bg/advertisers/. За момента плащането на реклама се извършва на база клик, като цената за един клик е 0.15 евро цента. Това условия подлежи на промени, на база лични договорености между Клиента и представителите на WiFi.bg.

 

5.2. Плащанията се извършват динамично по желание на клиента или в съответствие с графика за съответния начин на плащане и на Офертата.

 

5.3. Плащанията се извършват чрез банков превод по сметка, предоставена от WiFi.bg на Клиента или чрез други електронни средства, както е посочено в офертата.

 

5.4. Ако цената за услугата, описана в офертата зависи от фактори извън контрола на WiFi.bg като брой импресии или кликвания, или други критерии, които зависят от поведението на потребителите на уебсайта WiFi.bg, WiFi.bg предоставят на Клиента с информация и/или статистика на импресиите, кликванията или други приложими показатели, когато това е договорено с Клиента.

 

5.5. В случай на забавяне на дължимите плащания за услуги, които или част от които вече са предоставени на Клиента, Клиентът се задължава да заплати дължимите суми заедно със законната лихва за срока на забавата.

 

5.6. Поради факта, че услугите са разнообразни и непрекъснато се разширят и модифицират с оглед тяхното подобряване и разнообразяване, броят и характеристиките на предоставяните услуги могат да бъдат променяни по всяко време от WiFi.bg.

 

5.7. Минималният бюджет за реклама, който се приема в WiFi.bg е кратен на 50 лв.

 

5.8. Бюджетът има давност 6 месеца

 

 

 1. ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИТЕ

 

6.1. Предоставянето на Услугите започва след заплащане на дължимата за тях цена (или на първата вноска, в зависимост от случая) или по-рано, по усмотрение на WiFi.bg.

 

6.2. Правилата за предоставяне на всеки вид услуга, включително конкретни параметри, времето и начина на предоставяне и т.н., зависят от вида на услугата, и се предоставят от WiFi.bg в офертата или по друг подходящ начин.

 

6.3. WiFi.bg си запазва правото да прави всякакви промени в параметрите за предоставяне на услугите, ако това е необходимо по технически, технологични или законови причини.

 

 

 

 1. СЪДЪРЖАНИЕ И ЗАЩИТЕН МАТЕРИАЛ

 

7.1. Клиентът декларира и гарантира, че той е собственик или е надлежно упълномощен да използва цялото съдържание, включително Защитения материал, предоставено или качено с огглед използването на Услугите.

 

7.2. WiFi.bg и “УайФай.бг ООД” си запазват правото преди публикуване на каквото и да е съдържание, предоставено от Клиента и по всяко време след това, да разкрият на собственика на защитения материал, който е включен в това съдържание, както и на всеки правен орган, който има правомощия по отношение на съдържанието или появата на реклами, намерението на Клиента да използва съответния материал с оглед използването на Услугите.

 

7.3. WiFi.bg и “УайФай.бг ООД” си запазват правото да изтриват, отказват публикация или да блокират достъп до защитени материали, предоставени с оглед използването на услугите, когато WiFi.bg или “УайФай.бг ООД” имат достатъчно основания да смятат, че собственикът на съответния защитен материал не е предоставил или е оттеглил разрешението си за ползване от Клиента на същото. Клиентът се съгласява, че изтриването, отказа или блокирането не се считат за нарушение на задълженията по договора на WiFi.bg.

 

7.4. Ако участието или рекламата на дейностите или стоките, рекламирани от Клиента е или стане обект на специален разрешителен законодателен режим, WiFi.bg може да поиска Клиентът да предостави доказателство за съответствие с този режим. Клиентът е длъжен да информира WiFi.bg за всякакви промени по отношение на съответствие със специалните законодателни изисквания, включително загуба от Клиента на разрешение за извършване на съответната дейност или за продажба на съответните стоки. В последния случай, както и когато не е изпълнено искането за предоставяне на доказателство за съответствие, WiFi.bg и/или “УайФай.бг ООД” могат да откажат да публикуват или да блокират достъпа до всяко съдържание, предоставено от Клиента по отношение на реклама на съответните дейности или стоки.

 

7.5. Клиентът се съгласява, че цялото съдържание, включително защитения материал, предоставено или качено във връзка с използване на услугите на WiFi.bg може да бъде използвано за вътрешните процеси “УайФай.бг ООД”, свързани с работата на уебсайта WiFi.bg, във връзка с предоставянето на Услугите и предоставянето на други услуги от WiFi.bg или “УайФай.бг ООД” на Клиента или на трети лица, включително платени или неплатени, информационни услуги.

 

 

 

 1. ОТГОВОРНОСТ

 

8.1. Клиентът приема и се съгласява, че компютърните и телекомуникационни системи не са защитени от прекъсване или дефекти и че могат да се налагат случайни периоди на престой за ремонт, поддръжка или модернизация, и че WiFi.bg не може да гарантира непрекъсната работа и достъп до уебсайта WiFi.bg. WiFi.bg и “УайФай.бг ООД” ще предприемат всички разумни търговски мерки, за да сведат до минимум всякакви такива периоди на прекъсване или липса на достъп.

 

8.2. WiFi.bg не носи каквато и да е отговорност по отношение на точността или всяка друга отличителна черта на всички данни, получени от WiFi.bg или “УайФай.бг ООД” от трети страни, които могат да бъдат използвани за подпомагане на функционалността на уебсайта WiFi.bg и може да се показват на потребителите във връзка с Услугите (като картографски данни, използвани за показване на местоположението на адреси).

 

8.3. WiFi.bg не гарантира, че Услугите ще задоволят изискванията и очакванията на Клиента, включително, но не само по отношение на резултата на предоставянето им, или че Услугите ще бъдат непрекъснати, навременни и сигурни. С приемане на настоящите Общи условия, Клиентът декларира, че използването на Услугите ще да бъде изцяло на негов риск и отговорност, а страните се съгласяват, че WiFi.bg и/или “УайФай.бг ООД” не носят отговорност за каквито и да било щети, които могат да бъдат понесени от Клиента в хода на използването на Услугите, освен ако тези щети не са причинени от WiFi.bg или съответно от “УайФай.бг ООД” умишлено или поради груба небрежност.

 

8.4. WiFi.bg не гарантира, че Услугите ще бъдат предоставяни без каквито и да било грешки или пропуски. В случай на грешка или пропуск, свързани с предоставянето на Услугите, които не са по вина на Клиента, WiFi.bg безплатно ще коригира това в разумни срокове след получаване на писмено уведомление от Клиента. Освен това, Клиентът има право да поиска пропорционално удължаване на срока на договора, без заплащане от негова страна. Това представлява в най-пълна степен отговорността на WiFi.bg и/или WiFi.bg на България по отношение на грешки или пропуски.

 

8.5. WiFi.bg и/или “УайФай.бг ООД” не носят отговорност за претърпени вреди и пропуснати ползи от Клиента или трети лица, възникнали в резултат на прекратяване, промяна или ограничаване на Услугите или прекратяване на договора поради нарушение от страна на Клиента на настоящите Общи условия или приложимото законодателство, или поради предоставянето на информация или изпълнение на заповеди, издадени от компетентните органи.

 

8.6. Клиентът е длъжен да обезщети WiFi.bg и “УайФай.бг ООД” за всички щети и разходи, направени по отношение на искове на трети лица, административни процедури, санкции и/или обезщетения, платени от WiFi.bg или “УайФай.бг ООД” във връзка със съдържанието, включително защитения материал, предоставен от Клиента в нарушение на приложимото законодателство, настоящите Общи условия или моралните принципи.

 

 

 

 1. ПРОМЕНИ

 

9.1. Промени по желание на Клиента:

 

(А). Клиентът може да поиска промяна в Услугите, части от тях или на определени параметри, чрез отправяне на писмено искане за това към WiFi.bg. Ако промяната противоречи на изискванията за съдържание и защитен материал на настоящите Общи условия, искането може да се отхвърли. Поръчката може да бъде направена и по телефона, обаче WiFi.bg не се задължава да приеме каквато и да е отговорност за достоверността на такава промяна и може да изиска това да бъде направено писмено.

 

(Б). Всяко искане за промяна ще подлежи на одобрение от WiFi.bg, към което съответно се прилагат разпоредбите на точка 2.1.

 

9.2. Промени от WiFi.bg:

 

(А). Настоящите Общи условия могат да бъдат едностранно изменяни от WiFi.bg. В случай на такива изменения, WiFi.bg уведомява Клиента чрез публикуването им на интернет страницата на WiFi.bg. WiFi.bg ще предостави на Клиента разумен срок, в който да се запознае с измененията на GTC, но не по-малко от две седмици, считано от публикуването на измененията, както е описано по-горе. Ако в този срок Клиентът не отхвърли измененията, те се считат за задължителни за него. Ако Клиентът реши да отхвърли измененията чрез изпращане на уведомление до WiFi.bg на следния имейл адрес: info[at]WiFi.bg или по друг начин, както е посочено от WiFi.bg, договорът се счита за прекратен веднага след получаване на уведомлението за отказ. В този случай Клиентът няма право на възстановяване на вече платената от него цена, която се отнася за периода след прекратяване или за предоставяне на Услуга, която все още не е започнала.

 

(Б). WiFi.bg и съответно “УайФай.бг ООД” си запазва правото да променя името на WiFi.bg, сайта WiFi.bg, неговите технически характеристики, наличните видове Услуги и параметрите, с които те са на разположение, както и всякакви други подробности относно Услугите за целите на разработване и подобряване на своите продукти и услуги. Ако WiFi.bg, действувайки  разумно, счете, че такава промяна е вероятно да има сериозен негативен ефект върху Клиента, WiFi.bg ще уведоми Клиента за това в писмена форма, но няма задължение по принцип да информира Клиента.

 

 

 

 1. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

 

10.1. WiFi.bg може да прекрати предоставянето на всички Услуги на Клиента или да се спре обработката на вече поръчани от Клиента и да откаже всякакви допълнителни поръчки от Клиента, без да дължи неустойка или възстановяване на суми, вече изплатени от Клиента и с незабавен ефект, ако Клиентът:

 

(А) е обявен в несъстоятелност или в ликвидация;

 

(Б) не може да плати навреме каквато и да е сума, дължима по договора;

 

(В) не може да осигури съдържание, което е в съответствие със задължението на Клиента, в ОУ или Офертата;

 

(Г) не успее да изпълни някое от задълженията си на Клиент по договора.

 

10.2. WiFi.bg може допълнително да прекрати договора по всяко време и с незабавно действие чрез писмено уведомление, включително и в електронна форма. В такъв случай, Клиентът има право на възстановяване на тази част от вече платената от него цена, която се отнася до периода след прекратяването.

 

10.3. Клиентът има право да прекрати договора по всяко време и с незабавен ефект чрез писмено предизвестие, включително в електронна форма. В такъв случай, на Клиента не се дължи възстановяване на вече платени суми.

 

10.4. Ако към момента на прекратяване на договора Клиентът не е платил всички дължими суми по отношение на услуги, които вече са предоставени от WiFi.bg, последният има право да получи всички дължими плащания заедно със законната лихва за срока на забавата.

 

11. Политика за възстановяване на вложите средства

11.1 Продажбите на Сайта WiFi.bg са финални и не се поддържа възстановяване на вложите средства. Всички продукти, които WiFi.bg предлага са дигитални и се осъществяват веднага при извършване на плащането.

11.2. Намирането на “ бъг “ / проблем в Сайта на WiFi.bg не се приема като причина за възстановяване на вложите средства. Ако вследствие на “ бъг “ Клиентът не може да използва услугите на WiFi.bg, на Клиентът се препоръчва да се свърже с WiFi.bg. УайФай.бг ООД ще положи всички усилия, за да даде обратна връзка и да окаже подкрепа.

 

 

 1. РАЗНИ

 

12.1. Уведомления: Освен ако не е изрично предвидено друго, писмени декларации и уведомления, предвидени в настоящите Общи условия, се считат за валидни, ако са отправени в писмена формата, чрез писмо с обратна разписка, електронна поща, натискане на виртуален бутон в уебсайта WiFi.bg и по друг подобен начин, доколкото изявлението е записано технически по начин, позволяващ възпроизвеждането му. Уведомленията се изпращат на следните адреси:

 

(А) за WiFi.bg – електронна поща info[at]WiFi.bg

 

(Б) за Клиента – всеки адрес (кореспонденция или издаване на фактури), номер на факс или адрес на електронна поща, посочени от Клиента, или ако Клиентът е търговец или друга организация – седалище и адрес.

 

12.2. Електронни изявления: С приемането на настоящите Общи условия и сключване на договор, страните изразяват съгласието си да считат електронните изявления, разменени между тях, за получени при влизането им в посочената от адресата информационна система, без изричното потвърждение. В случай, че Клиентът е посочил невалиден имейл адрес, съобщенията се считат за получени при тяхното изпращане от WiFi.bg, дори ако не са получени в действителност.

 

12.3. Валидност: Ако някоя от разпоредбите на Общите условия се окаже нищожна, това не води до нищожност на договора, други разпоредби или други части от тях. Нищожната разпоредба се заменя от приложими норми на закона, установената практика или обичай.

 

12.4. Приложимо право: Договорът подлежи на тълкуване и интерпретация в съответствие с българското законодателство.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Можете да използвате тези HTML тагове и атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>